VI | ENG
Hải Phòng: Những tin vui bên cạnh chỉ số DDCI và CCHC

Hải Phòng: Những tin vui bên cạnh chỉ số DDCI và CCHC

Vào trung tuần tháng 1/2024, UBND TP Hải Phòng đồng loạt công bố Quyết định số 56 về chỉ số cải cách hành chính và số 4691 của UBND thành phố phê duyệt kết quả và vị trí xếp hạng chỉ số DDCI năm 2023.

Theo Quyết định số 4691 ngày 29/12/2023 của UBND thành phố phê duyệt kết quả và vị trí xếp hạng chỉ số DDCI năm 2023, lần lượt đối với cấp sở, ngành, Sở Văn hóa Thể thao vươn lên dẫn đầu với 80,98 điểm; Sở Kế hoạch và Đầu tư thứ Hai với 79,14 điểm; Sở Tư pháp thứ Ba với 78,25 điểm; Sở Du lịch đạt 77,91 điểm, xếp thứ Tư; Ban Quản lý Khu Kinh tế đạt 77,39 điểm xếp thứ Năm; Công an thành phố đạt 77,04 điểm, xếp thứ Sáu; Cục Hải quan Hải Phòng đạt 76,88 điểm, xếp thứ Bảy; Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Hải Phòng đạt 76,86 điểm, xếp thứ Tám; Bảo hiểm xã hội thành phố đạt 76,85 điểm, xếp thứ Chín; Sở Giáo dục Đào tạo đạt 76,78 điểm, xếp thứ Mười; Sở Công Thương đạt 76,75 điểm, xếp thứ Mười một; Sở Tài chính đạt 76,51 điểm, xếp thứ Mười hai; Cục Thuế đạt 76,44 điểm, xếp thứ Mười ba; Sở Giao thông Vận tải đạt 75,91 điểm, xếp thứ Mười bốn; Sở Khoa học và Công nghệ đạt 75,84 điểm, xếp thứ Mười năm; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 75,81 điểm, xếp thứ Mười sáu; Sở Thông tin Truyền thông đạt 75,79 điểm, xếp thứ Mười bảy; Sở Y tế đạt 75,50 điểm, xếp thứ Mười tám. Sở Lao động-TBXH đạt 75,16 điểm, xếp thứ Mười chín; Sở Tài nguyên Môi trường đạt 73,71 điểm, xếp thứ Hai mươi; Sở Xây dựng đạt 73,10 điểm, xếp thứ Hai mốt. 

Đối với khối quận, huyện, quận Hồng Bàng dẫn đầu với 92,59 điểm, xếp thứ Nhất; Huyện Thủy Nguyên đạt 89,9 điểm, xếp thứ Hai; Quận Ngô Quyền đạt 89,44 điểm, xếp thứ Ba; Quận Dương Kinh đạt 87,29 điểm, xếp thứ Tư; Huyện Tiên Lãng đạt 87,01 điểm, xếp thứ Năm; Huyện Cát Hải đạt 86,69 điểm, xếp thứ Sáu; Quận Đồ Sơn đạt 80,99 điểm, xếp thứ Bảy; Quận Kiến An đạt 80,90 điểm, xếp thứ Tám; Quận Hải An đạt 80,5 điểm, xếp thứ Chín; Huyện An Lão đạt 80,03 điểm, xếp thứ Mười; Huyện Vĩnh Bảo đạt 79,40 điểm, xếp thứ Mười một; Quận Lê Chân đạt 76,08 điểm, xếp thứ Mười hai; Huyện An Dương đạt 77,96 điểm, xếp thứ Mười ba; Huyện Kiến Thụy đạt 77,54 điểm, xếp thứ Mười bốn.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu Tư, ông Nguyễn Hoàng Long, mục tiêu xếp hạng DDCI nhằm thúc đẩy cải thiện chất lượng quản lý, điều hành kinh tế của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, tạo động lực cải cách liên tục và đồng bộ giữa các ngành, các cấp nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, minh bạch tại thành phố Hải Phòng. DDCI là tập hợp đánh giá về cảm nhận của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh từ góc độ cung cấp dịch vụ công của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện để đánh giá về hiệu quả quản trị kinh tế, quản trị công của các cơ quan này. Chỉ số DDCI hoàn toàn được khảo sát, chấm điểm từ các đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh...

Về điểm số trung bình năm 2023, cấp Sở, ban, ngành đạt 76,59 điểm, tăng 0,2 điểm so với năm 2022, đạt mức khá, trong đó có 1 cơ quan đạt mức điểm tốt, 20 cơ quan đạt mức điểm khá. Cấp địa phương đạt 83,44 điểm, tăng 2,66 điểm so với năm 2022, đạt mức tốt, trong đó có 1 cơ quan đạt mức điểm rất tốt, 9 cơ quan đạt mức điểm tốt, 4 cơ quan đạt mức điểm khá.

Bên cạnh đó, chiểu theo Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện; kết quả đánh giá phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện năm 2023.

Về cơ cấu điểm bộ chỉ số CCHC năm 2023 có tổng điểm là 100, gồm 65 điểm tự đánh giá, thẩm định theo bộ chỉ số; 35 điểm đo lường sự hài lòng của người dân. Đối với khối sở, ngành được đánh giá trên 8 lĩnh vực, 40 tiêu chí, 68 tiêu chí thành phần. Khối quận, huyện gồm 8 lĩnh vực, 38 tiêu chí, 69 tiêu chí thành phần.

Kết quả, đối với khối sở, ngành, Sở Giao thông Vận tải xếp thứ Nhất với 95,72 điểm; Thanh tra thành phố đạt 94,51 điểm, xếp thứ Hai; Văn phòng UBND thành phố đạt  94,11 điểm, xếp thứ Ba; Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt 94,11 điểm, xếp thứ Ba; Sở Nội vụ đạt 93,38 điểm, xếp thứ Tư; Sở Tài chính đạt 93,32 điểm, xếp thứ Năm; Ban Quản lý Khu Kinh tế đạt 93,20 điểm, xếp thứ Sáu; Sở Du lịch đạt 93,13 điểm, xếp thứ Bảy; Sở Giáo dục Đào tạo đạt 92,16 điểm, xếp thứ Tám; Sở Khoa học Công nghệ đạt 92,11 điểm, xếp thứ Chín; Sở Văn hóa Thể thao đạt 91,92 điểm, xếp thứ Mười; Sở Ngoại vụ đạt 91,69 điểm, xếp thứ Mười một; Sở Công Thương đạt 91,04 điểm, xếp thứ Mười hai; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 90,64 điểm, xếp thứ Mười ba; Sở Tư pháp đạt 89,97  điểm, xếp thứ Mười bốn; Sở Thông tin Truyền thông đạt 89,97 điểm, xếp thứ Mười năm; Sở Y tế đạt 89,07  điểm, xếp thứ Mười sáu;. Sở Lao động Thương binh xã hội đạt 86,95 điểm, xếp thứ Mười bảy; Sở Tài nguyên Môi trường đạt 86,32  điểm, xếp thứ Mười tám; Sở Xây dựng đạt 86,27 điểm, xếp thứ Mười chín.

Khối quận, huyện: Quận Hồng Bàng đạt 93,95 điểm, xếp thứ Nhất; Quận Ngô Quyền đạt 93,55 điểm, xếp thứ Hai; Huyện Thủy Nguyên đạt 92,58 điểm, xếp thứ Ba; Quận Hải An đạt 92,58 điểm, xếp thứ Ba; Huyện An Lão đạt 92,26 điểm, xếp thứ Tư; Quận Kiến An đạt 92,13 điểm, xếp thứ Năm; Huyện Vĩnh Bảo đạt 91,65 điểm, xếp thứ Sáu; Quận Đồ Sơn đạt 91,62 điểm, xếp thứ Bảy; Quận Dương Kinh đạt 91,28 điểm, xếp thứ Tám; Quận Lê Chân đạt 91,19 điểm, xếp thứ Chín; Huyện Tiên Lãng đạt 90,92 điểm, xếp thứ Mười; Huyện An Dương đạt 90,87 điểm, xếp thứ Mười một; Huyện Cát Hải đạt 90,81 điểm, xếp thứ Mười hai; Huyện Kiến Thụy đạt 90,78 điểm, xếp thứ Mười ba và Huyện Bạch Long Vĩ đạt 80,21 điểm, xếp thứ Mười bốn.

Phần đánh giá, phân loại trách nhiệm người đứng đầu lĩnh vực CCHC, về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có Giám đốc Sở GTVT; Chánh Thanh tra thành phố; Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Kế Hoạch Đầu Tư; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Tài chính; Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế; Chủ tịch UBND các quận, huyện: Hồng Bàng; Ngô Quyền; Thủy Nguyên; Hải An; An Lão; Kiến An.

Trên thức tế so với cả nước, tính đến ngày 20/12/2023, Hải Phòng xếp thứ hai cả nước, chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh, về thu hút đầu tư với tổng số vốn là 3,4 tỷ USD. Môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố tiếp tục được cải thiện, hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, cùng với hiệu quả từ chuỗi các hoạt động xúc tiến đầu tư đã giúp thành phố đạt kỷ lục về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Về GRDP năm 2023 của thành phố Cảng Hải Phòng tăng 10,34% so với cùng kỳ năm trước (kế hoạch tăng từ 12,7%-13%), đứng thứ 5 cả nước và thứ 2 Vùng Đồng bằng sông Hồng. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,11%; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 11,54%; khu vực dịch vụ tăng 10,02% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,83%.

Đặc biệt với tin vui qua sự đoàn kết, đồng lòng quyết tâm cao độ của Cục Thuế Thành phố đề ra là: “ Làm hết việc chứ không hết giờ ”...! phải hoàn thành cho được nhiệm vụ mà Trung ương - Hội đồng Nhân dân thành phố đã giao phó. Nên Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2023 đã đạt được 102.614,5 tỷ đồng, bằng 98,02% so với dự toán Trung ương giao và bằng 88,12% so với dự toán Hội đồng Nhân dân. Đây cũng là năm kép thành phố Cảng thu ngân sách đạt trên 100 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa đạt trên 42.500 tỷ đồng.

Để có được kết quả này, Thành phố Cảng đã thành lập tổ công tác đặc biệt, thường xuyên họp bàn tiếp cận tìm cách tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư; tổ chức thành công Hội nghị của Thường trực Thành ủy đối thoại với doanh nghiệp với sự tham gia của hàng nghìn doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt và vui hơn, thành phố Cảng đã và đang tăng cường đẩy tốc, đầu tư mạnh mẽ về trí, lực, đến tận nơi để tìm con người tài, đức, tận tâm; trải thảm đỏ sạch đẹp, để mở bung, mở rộng cánh cửa mời gọi đầu tư, bằng những thủ tục thông thoáng nhanh gọn nhất bên cạnh hạ tầng giao thông, cảng biển thông minh thông suốt, cùng với hệ thống nhà xưởng, kho bãi tiêu chuẩn, hiện đại, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khắt khe của các “Đại bàng, Nhà đầu tư có tâm có tầm” đến sinh sống, làm việc và thưởng ngoạn – Tạp chí Cơ khí Việt Nam.