VI | ENG
Cấu trúc DDCI

Cấu trúc DDCI

DDCI được đo lường thông qua các chỉ số thành phần và chỉ tiêu. Các chỉ số thành phần và chỉ tiêu của DDCI được xây dựng trên nguyên tắc nền tảng và thông lệ tốt về quản trị và điều hành kinh tế của chính quyền địa phương. Các chỉ số thành phần và chỉ tiêu bao quát toàn diện các mặt quản trị, điều hành kinh tế của chính quyền địa phương. Được xây dựng trên cơ sở thực tiễn triển khai tại các địa phương của Việt Nam, các chỉ số thành phần và chỉ tiêu của DDCI có thể dễ dàng giúp các cơ quan chính quyền cấp huyện, thị, sở, ngành và các địa phương nhận nhanh chóng nhận biết được những lĩnh vực quản trị, điều hành kinh tế mà mình đã làm tốt và chưa tốt, những điểm tích cực và hạn chế, đồng thời cũng có thể nhanh chóng xác định được cụ thể và chính xác cơ quan nào ở cả cấp huyện và cấp sở, ngành chịu trách nhiệm về những yếu kém hay là nhân tố tích cực của lĩnh vực điều hành đó. Điều này sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình và có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định đầu mỗi chịu trách nhiệm trong quá trình xây dựng hành động nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của địa phương và tỉnh.

Vai trò nhiệm vụ, chức năng quản lý của các sở, ngành có sợ khác biệt rất lớn so với các cơ quan chính quyền cấp huyện, thị, thành phố, Bên cạnh đó, đối tượng phục vụ cũng như đối tượng có quan hệ tương tác thường xuyên giữa các sở, ngành và chính quyền huyện, thị cũng rất khác nhau. Trong khi các đối tượng phục vụ chính của các sở, ngành là doanh nghiệp thì các huyện thị, đối tượng phục vụ chính lại là các cơ sở kinh tế và hộ kinh doanh (và một phần là với các doanh nghiệp). Vì lý do này để đảm bảo đánh giá chính xác, công bằng, DDCI sẽ gồm hai bộ chỉ số: (i) bộ chỉ số DDCI đối với các sở ngành; (ii) và bộ chỉ số  DDCI cho các cơ quan chính quyền cấp huyện.

Các chỉ số thành phần và các chỉ tiêu có tính đại diện và là mẫu số chung để so sánh về năng lực quản trị, điều hành kinh tế giữa các huyện, thị và các sở ngành. Đây là nguyên tắc nhằm đảm bảo tính hợp lý và khả năng so sánh, xếp hạng công bằng giữa các sở, ngành và địa phương.

Chỉ số thành phần thể hiện những khía cạnh cơ bản của công tác quản lý, điều hành kinh tế của các sở, ngành và địa phương. Đây là những mẫu số chung lớn nhất khi so sánh các sở, ngành và các huyện, thị với nhau.

Mỗi chỉ số thành phần được cụ thể hóa thành các chỉ tiêu khác nhau. Các chỉ tiêu này phản ánh chi tiết những nội dung của chỉ số thành phần, và cung cấp các thông tin đầy đủ, toàn diện, chi tiết về các mặt của công tác quản lý, điều hành kinh tế bởi các sở, ngành và cơ quan chính quyền huyện, thị. Tương tự như chỉ số thành phần, các chỉ tiêu phải đảm bảo được tính đại diện, và phải là mẫu số chung, thước đo chung và có ý nghĩa áp dụng đối với tất cả các đơn vị được đánh giá.  

Các chỉ số và chỉ tiêu cũng cho phép xác định rõ được địa chỉ của đơn vị, cơ quan cấp sở, ngành và huyện thị chịu trách nhiệm về những điểm mạnh và điểm yếu của từng điểm cụ thể trong công tác điều hành. Các chỉ số, chỉ tiêu và cơ sở dữ liệu của DDCI phiên bản hoàn toàn mới cho phép xác định rõ ràng, chính xác đầu mối chịu trách nhiệm đối với các hành động nhằm phát huy thế mạnh và khắc phục những tồn tại đối với từng lĩnh vực cụ thể trong công tác quản trị, điều hành kinh tế ở cả cấp huyện, thị và sở, ngành. Từ đó, có thể dễ dàng xác định trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm giải trình của từng đơn vị quản lý trong từng nội dung cụ thể của hoạt động quản lý, điều hành kinh tế.