VI | ENG
Dịch vụ Tư vấn Thực hiện DDCI

Dịch vụ Tư vấn Thực hiện DDCI

Tư vấn thực hiện toàn bộ quy trình DDCI: Thực hiện toàn bộ quy trình DDCI tại tỉnh, thành phố, bao gồm xây dựng phương pháp riêng cho tỉnh, thành phố, xây dựng phiếu câu hỏi, phương pháp điều tra, chọn mẫu, phân tích số liệu, xây dựng báo cáo hoàn chỉnh, xây dựng bài trình bày, báo cáo chuyên đề, xây dựng trang thông tin công bố về dữ liệu, xây dựng cổng để các huyện, thị, sở, ngành, các cơ sở kinh tế như doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, người dân, các đối tượng khác có thể tra cứu, khai thác số liệu trực tuyến trên mạng đối với kết quả điều tra của tỉnh.

Các gói dịch vụ tùy chỉnh theo yêu cầu: Tùy thuộc vào yêu cầu hoặc lựa chọn riêng của từng tỉnh, thành phố, thực hiện một hoặc nhiều trong các gói dịch vụ riêng lẻ như sau:

  1. Xây dựng phương pháp riêng cho tỉnh, thành phố, xây dựng phiếu câu hỏi, phương pháp điều tra, chọn mẫu;
  2. Phân tích số liệu, xây dựng báo cáo DDCI hoàn chỉnh;
  3. Xây dựng bài trình bày, báo cáo chuyên đề;
  4. Xây dựng trang thông tin công bố về dữ liệu;
  5. Xây dựng cổng thông tin để các huyện, thị, sở, ngành, các cơ sở kinh tế như doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, người dân, các đối tượng khác có thể tra cứu, khai thác số liệu trực tuyến trên mạng đối với kết quả điều tra của tỉnh. 

Với các lựa chọn đa dạng như vậy, các tỉnh, thành phố có thể lựa chọn phương án thực hiện phù hợp nhất với yêu cầu tại địa phương mình. Các tỉnh có thể lựa chọn sử dụng gói dịch vụ đầy đủ, thực hiện toàn bộ quy trình, hoặc các gói dịch vụ riêng lẻ như hỗ trợ xây dựng về phương pháp, chọn mẫu, hoặc/ và hỗ trợ về phân tích, tính toán chỉ số, điểm số, xếp hạng, hoặc/ và xây dựng báo cáo.  

Thuê nền tảng công nghệ và phần mềm DDCI để tự thực hiện: Đề nghị tham khảo thêm tại phần Dịch vụ Đặc biệt.