VI | ENG
Dịch vụ Đặc biệt

Dịch vụ Đặc biệt

Thuê nền tảng công nghệ và phần mềm trên Internet để tự thực hiện: Chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ cho phép các tỉnh, thành phố sử dụng nền tảng công nghệ do chúng tôi phát triển để tự tiến hành điều tra, phân tích, tính toán chỉ số, chỉ tiêu, xếp hạng và khai thác kết quả hoàn toàn trên nền tảng Internet và trực tuyến. Kết quả của quá trình phân tích sẽ bao gồm toàn bộ các bảng biểu, biểu đồ cần thiết cho việc xây dựng báo cáo. Dịch vụ này đặc biệt phù hợp với các tỉnh, thành phố có nhu cầu tự thực hiện hầu hết toàn bộ quy trình. Phần mềm cũng như giải pháp công nghệ của chúng tôi cũng cho phép các tỉnh tùy biến các yêu cầu về chỉ tiêu, chỉ số thành phần và phiếu điều tra, khảo sát theo đúng yêu cầu riêng của tỉnh, thành phố.

Với dịch vụ này, chúng tôi sẽ hỗ trợ chuyển giao công nghệ về phương pháp luận DDCI, hỗ trợ hoàn thiện phương pháp luận, phiếu điều tra khảo sát, xác định mẫu điều tra. 
Trong quá trình tự điều tra, phân tích, xếp hạng, các chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ thiết lập các tiêu chí kỹ thuật trên phần mềm trực tuyến, và hướng dẫn, tập huấn về khai thác, sử dụng kết quả khảo sát, và chuyển tải nội dung khảo sát vào báo cáo DDCI theo yêu cầu.

Dịch vụ này cho phép các tỉnh chủ động trong quá trình thực hiện, đồng thời nâng cao năng lực của cơ quan thực hiện về DDCI, đảm bảo tính bền vững của việc triển khai, thực hiện và sử dụng kết quả điều tra DDCI cho quá trình quản lý và điều hành kinh tế tại tỉnh, thành phố trong dài hạn.