VI | ENG
Chỉ số Thành phần

Chỉ số Thành phần

1. Chỉ số Thành phần của DDCI cấp Huyện 

Chỉ số thành phần của DDCI được sử dụng nhằm đánh giá năng lực điều hành của cấp huyện gồm 10 chỉ số cốt lõi như sau:

 1. Chi phí gia nhập thị trường.
 2. Khả năng tiếp cận đất đai và địa điểm kinh doanh.
 3. Chất lượng dịch vụ công trong cấp phép và hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra.
 4. Tính năng động, tiên phong của lãnh đạo huyện.
 5. Hiệu quả công tác đối thoại và trách nhiệm giải trình.
 6. Minh bạch thông tin và đối xử công bằng.
 7. Hiệu quả cải cách TTHC, chất lượng dịch vụ công và hiệu quả của bộ phận một cửa.
 8. Hiệu quả hoạt động hỗ trợ kinh doanh.
 9. Chi phí không chính thức.
 10. Hiệu quả của công tác an ninh trật tự đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn.

Bên cạnh đó, DDCI cấp huyện còn có thể được xây dựng bao gồm một số chỉ số thành phần mở rộng như: (i) Ứng dụng công nghệ thông tin, chính phủ điện tử trong quản lý, điều hành; (ii) Chi phí và thời gian thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công; (iii) Hiệu quả của thủ tục thuế; và (iv) Chú trọng tới phát triển bền vững và bao trùm trong quản lý, điều hành.

2. Chỉ số Thành phần của DDCI cấp Sở, Ngành 

Chỉ số thành phần của DDCI được sử dụng nhằm đánh giá năng lực điều hành của cấp sở, ngành bao gồm 5 chỉ số cốt lõi như sau: 

 1. Hiệu quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch.
 2. Chất lượng dịch vụ công.
 3. Minh bạch thông tin và đối xử công bằng.
 4. Tính năng động và trách nhiệm giải trình của cán bộ lãnh đạo sở, ngành.
 5. Chi phí không chính thức.

Bên cạnh đó, DDCI sở, ngành còn có thể được xây dựng bao gồm một số chỉ số thành phần mở rộng như: (i) Ứng dụng công nghệ thông tin, chính phủ điện tử trong quản lý, điều hành; (ii) Chi phí và thời gian thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công; (iii) Chú trọng tới phát triển bền vững và bao trùm trong quản lý, điều hành.

3. Chỉ tiêu trong Chỉ số Thành phần và Chỉ số Thành phần Mở rộng

Mỗi chỉ số thành phần lại được chia nhỏ thành các chỉ tiêu để đánh giá sâu sắc, toàn diện các lĩnh vực và các mặt của công tác quản trị công, quản lý điều hành kinh tế đối với từng huyện và sở ngành. Bộ chỉ số chuẩn và đầy đủ hiện tại của DDCI gồm có 85 chỉ tiêu đối với DDCI cấp huyện, thành phố và 30 chỉ tiêu đối với các DDCI các sở, ngành.

Từ bộ chỉ số và chỉ tiêu này, các tỉnh có thể tham khảo lựa chọn ứng dụng toàn bộ các chỉ số và chỉ tiêu, hoặc lựa chọn chỉ ứng dụng một số chỉ số hoặc chỉ tiêu phù hợp. Các tỉnh cũng có thể tùy biến lựa chọn thay đổi nội dung, bổ sung, hoặc giảm bớt các chỉ số, chỉ tiêu cho phù hợp với điều kiện của tỉnh, và với ưu tiên trong hoạt động cải cách nhằm nâng cao chất lượng quản lý, điều hành kinh tế tại tỉnh mình.

Các chỉ số thành phần mở rộng được xây dựng trên cơ sở thông tin thu thập từ quá trình điều tra đối với bảng câu hỏi. Do các chỉ tiêu của chỉ số thành phần đã được lồng ghép trong các chỉ số cốt lõi, các chỉ số thành phần mở rộng có thể được dễ dàng xây dựng bằng cách chọn lọc từ các chỉ tiêu hiện có của chỉ số thành phần cốt lõi. Xây dựng các chỉ số mở rộng cói ý nghĩa nhằm đánh giá sâu và nổi bật hơn đối với một số phương diện về quản lý, điều hành kinh tế riêng cho từng tỉnh, và cũng tùy thuộc vào các mối quan tâm của tỉnh. Các chỉ số mở rộng có thể bao gồm các chỉ số được gợi ý như trên, hoặc được xây dựng mới trên cơ sở thảo luận và thống nhất riêng với từng tỉnh.