VI | ENG
DDCI và Phát triển Bền vững

DDCI và Phát triển Bền vững

DDCI cũng được xây dựng, phát triển theo định hướng nhằm bao quát những vấn đề vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển và trong công tác quản trị, điều hành kinh tế. Nội dung và phương pháp tiếp cận mới của DDCI đã đặc biệt chú trọng tới vấn đề về tăng trưởng xanh, biến đổi khí hậu, bình đẳng giới, môi trường và các khía cạnh xã hội, phát triển bền vững và phát triển bao trùm.

Thông qua quá trình khảo sát, điều tra, công bố kết quả, lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch hành động, DDCI nâng cao nhận thức và mối quan tâm về những vấn đề như tăng trưởng xanh, biến đổi khí hậu, bình đẳng giới, kinh doanh với phụ nữ, doanh nhân nữ, bình đẳng giới, các vấn đề về môi trường, sinh thái trong quá trình phát triển, các vấn đề về xã hội, phát triển bền vững, công bằng, người dân tộc thiểu số, những đối tượng yếu thế… Vượt khỏi cách tiếp cận truyền thống, DDCI đánh giá chất lượng quản lý, điều hành kinh tế của các cơ quan chính quyền địa phương từ các góc độ này. Bằng cách đó, DDCI khuyến khích các hoạt động điều hành kinh tế tại địa phương chú ý và quan tâm đúng mức tới các vấn đề này, đảm bảo rằng chính quyền địa phương ở cấp tỉnh cũng như các huyện, thị sẽ có hành động cụ thể để đảm bảo hài hòa các vấn đề về binh đẳng giới, xã hội và môi trường trong quá trình phát triển kinh tế.