VI | ENG
Chỉ số Thành phần & Chỉ tiêu

Chỉ số Thành phần & Chỉ tiêu

10 chỉ số thành phần của DDCI được sử dụng nhằm đánh giá năng lực điều hành của cấp huyện:

 1. Chi phí gia nhập thị trường.
 2. Khả năng tiếp cận đất đai và địa điểm kinh doanh.
 3. Hiệu quả trong cấp phép và thanh tra, kiểm tra.
 4. Hiệu quả của thủ tục thuế.
 5. Tính năng động, tiên phong của lãnh đạo huyện. 
 6. Hiệu quả công tác đối thoại và trách nhiệm giải trình.
 7. Minh bạch thông tin và đối xử công bằng.
 8. Hiệu quả cải cách TTHC và bộ phận một cửa.
 9. Hiệu quả hoạt động hỗ trợ kinh doanh.
 10. Chi phí không chính thức.

05 chỉ số thành phần của DDCI được sử dụng nhằm đánh giá năng lực điều hành của cấp sở, ngành:

 1. Hiệu quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch.
 2. Chất lượng dịch vụ công.
 3. Minh bạch thông tin và đối xử công bằng.
 4. Tính năng động và trách nhiệm giải trình của cán bộ lãnh đạo sở, ngành.
 5. Chi phí không chính thức.

Mỗi chỉ số thành phần lại được chia nhỏ thành các chỉ tiêu để đánh giá sâu sắc, toàn diện các lĩnh vực và các mặt của công tác quản trị công, quản lý điều hành kinh tế đối với từng huyện và sở ngành. Bộ chỉ số chuẩn và đầy đủ hiện tại của DDCI gồm có 85 chỉ tiêu đối với DDCI cấp huyện, thành phố và 30 chỉ tiêu đối với các DDCI các sở, ngành.

Từ bộ chỉ số và chỉ tiêu này, các tỉnh có thể tham khảo lựa chọn ứng dụng toàn bộ các chỉ số và chỉ tiêu, hoặc lựa chọn chỉ ứng dụng một số chỉ số hoặc chỉ tiêu phù hợp. Các tỉnh cũng có thể tùy biến lựa chọn thay đổi nội dung, bổ sung, hoặc giảm bớt các chỉ số, chỉ tiêu cho phù hợp với điều kiện của tỉnh, và với ưu tiên trong hoạt động cải cách nhằm nâng cao chất lượng quản lý, điều hành kinh tế tại tỉnh mình.